Copyrights

Vernis Claessens SA behoudt zich alle auteursrechten voor op alle teksten, grafieken en software waarvan hij de eigenaar is en hij geeft uitsluitend toestemming om onderhavige documenten elektronisch te kopiëren voor het doorsturen of publiceren van de informatie.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Vernis Claessens SA, is het verboden gegevens of informatie van deze website te kopiëren, te wijzigen, om te vormen, af te drukken of voor verdere verspreiding te gebruiken. Het enig toegestane gebruik is datgene wat hierboven vermeld is. Daaruit kan geen enkele overdracht van licentie of eender welk ander auteurs-, octrooi- of merkenrecht van Vernis Claessens SA worden afgeleid. Alle rechten op de volledige inhoud van de webpagina’s van Vernis Claessens SA zijn eigendom van Vernis Claessens SA of van derden. De op de webpagina’s van Vernis Claessens SA voorkomende namen en logo’s die merken vertegenwoordigen, zijn op overeenkomstige wijze beschermd. De vermelding Vernis Claessens SA en het overeenkomstige logo, alsook de ondernemingsidentiteit en de logo’s en merken van de producten van zijn leveranciers mogen zonder uitdrukkelijke toestemming niet opnieuw worden gebruikt.

Wettelijke vermeldingen

De in deze publicatie vervatte informatie, met inbegrip van de teksten, afbeeldingen en links, wordt in de huidige vorm door Vernis Claessens SA uitsluitend ter informatie gegeven aan zijn klanten; in geen geval kunnen ze een expliciete of impliciete waarborg vormen. Meer bepaald (maar zonder daartoe te zijn beperkt) bieden ze geen impliciete waarborg voor de kwaliteit van de koopwaar en evenmin voor de geschiktheid ervan voor een bepaald gebruik, noch voor het naleven van de wet (het is verboden ze te gebruiken om de wet te overtreden). Vernis Claessens SA wijst elke aansprakelijkheid af voor eventuele vergissingen of weglatingen in deze publicatie en in andere documenten die betrekking hebben op of verband houden met deze publicatie. Deze publicatie kan technische of andere onnauwkeurigheden bevatten en sommige van de vermelde producten of diensten zijn misschien niet verkrijgbaar. Deze informatie wordt geregeld veranderd en Vernis Claessens SA kan op eender welk moment wijzigingen aanbrengen aan producten of diensten die in deze publicatie voorkomen.

Aansprakelijkheid

Vernis Claessens SA wijst alle aansprakelijkheid af in geval van rechtstreekse, onrechtstreekse of gevolgschade die voorvloeit uit de toegang tot de onderdelen en de inhoud van de webpagina en uit het gebruik ervan, alsook ingeval het onmogelijk is de pagina te bereiken. Vernis Claessens SA behoudt zich het recht voor technische wijzigingen aan te brengen aan de afgebeelde producten. De getoonde producten hoeven niet noodzakelijk uitgerust te zijn zoals op de afbeelding. Hoewel ze de grootste zorg besteedt aan de juistheid van de inhoud op het ogenblik van de publicatie, wijst de firma Vernis Claessens SA alle aansprakelijkheid af voor wat betreft de juistheid en/of de volledigheid van de informatie. De inhoud en de informatie kunnen op eender welk moment en zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. Voor zover deze webpagina verwijst naar andere internetpagina’s die door derden worden beheerd, wijst de firma Vernis Claessens SA alle aansprakelijkheid voor de inhoud ervan af.