Gegevensbescherming

Deze webpagina wordt beheerd door:
Vernis Claessens SA
Route de Crissier 4
1030 Bussigny

Vernis Claessens SA wordt wettelijk vertegenwoordigd volgens de inschrijving in het handelsregister.
Handelsregister: CH-550-0070252-7
Btw-nummer: 198261

Gegevensbescherming
INFORMATIE OVER HET VERZAMELEN EN VERWERKEN VAN PERSOONSGEGEVENS TER ATTENTIE VAN ONZE KLANTEN

Met deze mededeling willen wij u informeren, in overeenstemming met de vigerende regelgeving en onder meer met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, over de rechten en vrijheden die u kunt doen gelden ten aanzien van het gebruik (verzameling en verwerking) van uw persoonsgegevens door Vernis Claessens SA (“VCSA”) en beschrijven we de maatregelen die VCSA neemt om ze te beschermen.

Identificatie van de verwerkingsverantwoordelijke
Vernis Claessens SA, een naamloze vennootschap naar Zwitsers recht, met zetel gelegen in 6 avenue du Silo, CH-1020 Renens, ingeschreven in het handelsregister van het kanton Vaud (Zwitserland) onder het nummer CHE-105.982.168, is verantwoordelijk voor de verzameling en de verwerking van uw gegevens.
Voor alle informatie of vragen in verband met deze mededeling en/of de bescherming van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met VCSA via e-mail op het volgende adres: mail@claessens.com of tijdens de kantooruren op het volgende telefoonnummer: +41 (0)21 637 1717.

Doeleinden van de verwerking
Uw gegevens worden verzameld en verwerkt om het VCSA mogelijk te maken om, op basis van de toestemming die u op elk ogenblik kunt intrekken, in het kader van de uitvoering van de verwerking van de bestellingen en van alle taken die voortvloeien uit onze commerciële relatie, u beter te kennen en om u via post en/of via elektronische weg onze commerciële aanbiedingen, nieuwigheden en andere informatie over onze producten te kunnen meedelen, alsook elke informatie die nodig is voor de goede werking van deze relatie.
VCSA past geen geautomatiseerde besluitvorming toe (inclusief profiling).
Uw gegevens kunnen worden gehost door partners die onze mailing- of e-mailingoperaties verwerken, in Zwitserland of in het buitenland.
De kopie van uw identiteitsdocument (indien van toepassing) zal uitsluitend worden gebruikt in het kader van de goedkeuring van de opening van uw client account bij VCSA, na controle door de betrokken lokale bevoegde overheden.
Uw persoonsgegevens worden naderhand niet verwerkt op een manier die niet verenigbaar is met de hiervoor omschreven doeleinden of onder de verzamelingsformulieren.

Verzamelde gegevens
In het kader van de verwerking van commerciële aanbiedingen, mailings en e-mailings, zullen de volgende gegevens worden verzameld:
Naam, voornaam, geboortedatum, functie/rol, telefoonnummer, gsm-nummer, e-mailadres, postadres, IP-adres, woonland, alle informatie die op uw identiteitsdocument staat (ingeval dat document werd gebruikt in het kader van de opening van uw account), meningen en consumptiegewoonten (als u ermee instemt deze informatie mee te delen als antwoord op een gerichte peiling).
Uw persoonsgegevens zullen worden bewaard op een lokale server van VCSA en zullen tevens worden gehost bij onze Zwitserse en Franse partners die de mailing- en e-mailingoperaties verwerken. De kopie van uw identiteitsbewijs (indien van toepassing) zal alleen worden bewaard.

Ontvangers
Uw persoonsgegevens worden alleen meegedeeld aan de personen bij VCSA en bij onze verwerkers die ze nodig hebben voor de uitvoering van de doeleinden van de verwerking.

Bewaringsduur
In toepassing van de huidige regelgeving, zal VCSA uw gegevens slechts bewaren gedurende een periode die niet langer is dan nodig voor de doeleinden van de verwerking. Uw gegevens zullen dus bewaard blijven tijdens de hele duur van onze commerciële relatie, alsook voor de wettelijke archiveringsduur van jaar, onder voorbehoud van uitoefening van een van uw hiernavermelde rechten.
Op het einde van de bewaringsperiode van de persoonsgegevens, zullen wij contact met u opnemen om te peilen naar uw belangstelling om verder onze commerciële informatie, nieuwigheden en andere productinformatie te ontvangen. Bij gebrek aan belangstelling zullen wij met onmiddellijke uitwerking een einde stellen aan onze communicaties en zullen wij u wissen uit onze databases.

Uw rechten
Volgens de vigerende regelgeving beschikt u over de volgende rechten in verband met de persoonsgegevens die worden verzameld en verwerkt door VCSA:

• recht van inzage;
• recht van rectificatie;
• recht van verwijdering;
• recht van overdraagbaarheid van uw gegevens, en
• recht van beperking en bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens.
Bovendien kunt u op elk ogenblik een klacht indienen bij een nationale toezichthoudende overheid.
Uw rechten kunnen worden uitgeoefend door een gerichte vraag te stellen, samen met een document waaruit uw identiteit blijkt, aan het volgende adres:

Vernis Claessens SA
Route de Crissier 4
1030 Bussigny